© Copyright --> Website is beschermd door DMCA


Dutch:

Tenzij anders vermeld, is het op www.nellyvanleur.com aanwezige materiaal – tekst of beeld, intellectueel eigendom van www.nellyvanleur.com. Aanvullend heeft www.nellyvanleur.com afspraken gemaakt met auteurs welke haar het recht geeft hun werken openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Al deze werken aangevuld met de voor www.nellyvanleur.com, haar website www.nellyvanleur.com en aldaar gebruikte vormgeving, kleurstelling en afmeting zijn auteursrechtelijk beschermt (zie Auteurswet).

Het is bezoekers van www.nellyvanleur.com NIET toegestaan de auteursrechtelijk beschermde werken (werk van letterkunde, wetenschap of kunst) op welke wijze dan ook zelf openbaar te maken of te verveelvoudigen, inclusief het publiceren op een eigen (intra)netwerk, het publiceren via een eigen netwerk (per e-mail) zonder expliciete schriftelijke toestemming van www.nellyvanleur.com, de producent van www.nellyvanleur.com of enig andere op de site aanwezige auteur.

Elke overtreding van dit recht zal onmiddellijk als inbreuk beschouwd worden; overtreders van misbruik worden direct schriftelijk op de hoogte gesteld van hun overtreding(en). Geschillen zullen worden voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen, c.q. het verlies van inkomsten, alsmede de eventuele kosten voor gerechtelijke stappen zullen op de overtreder(s) verhaald worden.

www.nellyvanleur.com streeft naar strikte naleving van deze regels.

English:

Unless otherwise noted, the material contained in www.nellyvanleur.com - text or image, is the intellectual property of www.nellyvanleur.com .

In addition, www.nellyvanleur.com has made agreements with authors which entitle it to publish or reproduce their works. All these works, supplemented by the design, color and size used for www.nellyvanleur.com, its website www.nellyvanleur.com and there, are protected by copyright (see Copyright Act).

www.nellyvanleur.com visitors are NOT allowed to use the copyrighted works (works of literature, science or art) on which way to publish or reproduce it yourself, including publishing on your own (intra) network, publishing via your own network (by e-mail) without explicit written permission from www.nellyvanleur.com, the producer of www.nellyvanleur.com or any other author present on the site. Any violation of this right will immediately be considered an infringement; Violators of abuse will be immediately informed in writing of their violation (s).

Disputes will be submitted to a court. costs for publishing and / or multiplying, or the loss of income, as well as any costs for legal action will be recovered from the offender (s). www.nellyvanleur.com is committed to strict compliance with these rules.


© 2010 / 2021 nellyvanleur.com / landscape-photo.comLast


Updated on Nov. 2020

Powered by SmugMug Owner Log In